บทความประชาสัมพันธ์

ภูมิลำเนาทหาร

     ภูมิลำเนาทหาร คือ เขตหรืออำเภอที่บุคคลคนนั้น ได้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน

     แต่ไม่ได้หมายความว่า จะไปลงบัญชีทหารกองเกินที่เขต หรืออำเภอใดก็ได้ แต่จะต้องปฎิบัติตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497 มาตรา 5 เท่านั้น กล่าวคือ

1. บุคคลซึ่งบิดายังมีชีวิตอยู่ ให้ลงบัญชี ณ อำเภอภูมิลำเนาของบิดา

2.บุคคลซึ่งบิดาถึงแก่กรรม แต่มารดายังมีชีวิตอยู่ ให้ลงบัญชี ณ อำเภอภูมิลำเนาของมารดา

3. บุคคลซึ่งบิดาและมารดาถึงแก่กรรมแล้วแต่มีผู้ปกครอง ให้ลงบัญชี ณ อำเภอภูมิลำเนาของผู้ปกครอง

4. บุคคลซึ่งเกิดนอกสมรสและบิดามิได้จดทะเบียนรับรองบุตร ให้ลงบัญชี ณ อำเภอภูมิลำเนาของมารดา

5. บุคคลซึ่งเกิดนอกสมรสซึ่งบิดามิได้จดทะเบียนรับรองบุตรและมารดาถึงแก่กรรมแต่มีผู้ปกครอง ให้ลงบัญชี ณ อำเภอภูมิลำเนาของผู้ปกครอง

6. บุคคลที่นอกเหนือจากที่กล่าวมา หรือบุคคลที่ไม่อาจลงบัญชีทหารกองเกิน ได้ตาม 1 – 5 ให้ลงบัญชี ณ อำเภอท้องที่ที่บุคคลนั้นมีภูมิลำเนา

7. บุคคลที่ไม่ปรากฏภูมิลำเนา ให้ลงบัญชี ณ อำเภอท้องที่ที่พบตัวบุคคลนั้น

     เมื่อลงบัญชีทหารกองเกินแล้ว ให้ถือว่ามีภูมิลำเนาทหารอยู่ในท้องที่เขต/อำเภอ ที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินนั้น  ภูมิลำเนาทหารมีได้เพียงแห่งเดียว (แต่สามารถย้ายได้)

ข้อมูลจาก : กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 7 9 5
Views Today : 321
Views Yesterday : 146
Views Last 30 days : 8535
Total views : 415331