ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 ติดตามการขับเคลื่อนการจัดเวทีไทยนิยมยั่งยืน ของจังหวัดมุกดาหาร

     พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เยี่ยมติดตามการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของจังหวัดมุกดาหาร ที่บ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี ซึ่งเป็นหมู่บ้านแรกในการจัดเวทีครั้งที่ 2 เป็นการติดตามถามไถ่ปัญหาต่อเนื่องจากการปรับทุกข์ผูกมิตรในครั้งที่ 1 ที่ได้มีการรวบรวมปัญหาในภาพรวมของอำเภอเมืองมุกดาหาร 9 ตำบล 88 หมู่บ้าน ที่สำคัญได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน,การเกษตร,ทรัพยากรธรรมชาติ โดยรอบที่ 2 จะสร้างการรับรู้สัญญาประชาคม,รู้หน้าที่ กฎหมาย ประชาธิปไตยและกลไกการบริหารของส่วนราชการ เพื่อร่วมกันแก้ไปปัญหาทั้งในระยะสั้นระยาวต่อไป โดยแม่ทัพภาคที่ 2 ได้ปลูกจิตสำนึกในเรื่องสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ ความเป็นไทยนิยม คือสิ่งที่ดี โดยคนดีสำคัญที่สุดคือคิดดี พูดดี ทำดี จะลดปัญหาต่างๆที่เป็นภัยจากที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่น อุบัติเหตุสงกรานต์ ยาเสพติด ไฟป่า ขยะ ,การใช้/รักษาทรัพยากรธรรมชาติ, การเคารพกฎหมาย กติกาของบ้านเมือง , มีความรักสามัคคี ,ทันสมัยรับรู้ข่าวสาร, ศาสตร์พระราชา/เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ชุมชนจะต้องร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสาน ต่อยอด รักษาในสิ่งที่ดีงาม เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อ 20 มีนาคม 2561

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 3
Views Today : 285
Views Yesterday : 150
Views Last 30 days : 7371
Total views : 441979