กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 ติดตามการขับเคลื่อนการจัดเวทีไทยนิยมยั่งยืน ของจังหวัดมุกดาหาร

     พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เยี่ยมติดตามการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของจังหวัดมุกดาหาร ที่บ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี ซึ่งเป็นหมู่บ้านแรกในการจัดเวทีครั้งที่ 2 เป็นการติดตามถามไถ่ปัญหาต่อเนื่องจากการปรับทุกข์ผูกมิตรในครั้งที่ 1 ที่ได้มีการรวบรวมปัญหาในภาพรวมของอำเภอเมืองมุกดาหาร 9 ตำบล 88 หมู่บ้าน ที่สำคัญได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน,การเกษตร,ทรัพยากรธรรมชาติ โดยรอบที่ 2 จะสร้างการรับรู้สัญญาประชาคม,รู้หน้าที่ กฎหมาย ประชาธิปไตยและกลไกการบริหารของส่วนราชการ เพื่อร่วมกันแก้ไปปัญหาทั้งในระยะสั้นระยาวต่อไป โดยแม่ทัพภาคที่ 2 ได้ปลูกจิตสำนึกในเรื่องสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ ความเป็นไทยนิยม คือสิ่งที่ดี โดยคนดีสำคัญที่สุดคือคิดดี พูดดี ทำดี จะลดปัญหาต่างๆที่เป็นภัยจากที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่น อุบัติเหตุสงกรานต์ ยาเสพติด ไฟป่า ขยะ ,การใช้/รักษาทรัพยากรธรรมชาติ, การเคารพกฎหมาย กติกาของบ้านเมือง , มีความรักสามัคคี ,ทันสมัยรับรู้ข่าวสาร, ศาสตร์พระราชา/เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ชุมชนจะต้องร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสาน ต่อยอด รักษาในสิ่งที่ดีงาม เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อ 20 มีนาคม 2561

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More