บทความประชาสัมพันธ์

ไทยนิยมยั่งยืน

     โอกาสนี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ สู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน เสมือนการสร้างความฝัน ซึ่งอาจดูยิ่งใหญ่ แต่ความฝันจะใหญ่หรือเล็กอยู่ที่การกระทำ เพื่อทำให้ความฝันเป็นจริง และเราทุกคนจะเดินหน้าร่วมกัน  เพื่อลูกหลานในภายภาคหน้า

          การพัฒนาประเทศที่จะเกิดความยั่งยืนต่อไปได้ต้องเกิดจากทุกคนมี ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผนงาน โครงการและงบประมาณที่รัฐบาลใช้ในการบริหารประเทศ  เพื่อนำความสุขความเจริญลงสู่พื้นที่ และพวกเราทุกคนได้เข้าไปมีส่วนร่วมตามอำนาจหน้าที่ด้วยความสุจริต มุ่งดี มุ่งเจริญ ต่อกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยในยุคของเรา และต่อไปในภายภาคต้องการ หรือเรียกว่าไทยนิยม 

          จากนี้ไปพี่น้องไทยทุกหมู่เหล่าจะร่วมเดินตาม คำสอนพ่อที่ทรงห่วงใย และมอบให้เราไว้ คือการ รู้ รัก สามัคคี สามคำนี้ยังคงดังกึกก้องในความทรงจำไม่เสื่อมคลาย คงไม่มีมาใครบังคับเราให้     รักใคร่ปรองดองกันได้ขึ้นอยู่ที่จิตใจของแต่ละบุคคล แต่เราทุกคนจะหันหน้าเข้าหากันด้วยความเข้าใจ และร่วมกันทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองอันเป็นที่รักยิ่ง และที่สำคัญเพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเราที่อยู่บนสรวงสวรรค์ โดยมีสัญญาประชาคมซึ่งเกิดจากความคิดเห็นและความต้องการของคนทั้งประเทศเป็นโซ่ทองคล้องใจไทยให้เป็นหนึ่งเดียว และเป็นเข็มทิศนำทางว่าเราจะสามัคคีและเดินหน้าประเทศไทยไปด้วยกัน

     ประเทศนี้เป็นของเราทุกคน ดั้งนั้นรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศจึงเป็นของคนทั้งประเทศมิใช่ของคนใด พรรคใด แต่เป็นกลไกของประชาธิปไตยที่จะสร้างพลังสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี มีความยุติธรรม เท่าเทียมกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ดูแลผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งปัจจุบันมีจำนวน ๑๑.๖๗ ล้านคน ต่อไปจะสามารถกำหนดนโยบายการช่วยเหลือที่เหมาะมีประสิทธิภาพตรงความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด โดยมีการจัดสรรงบประมาณบริหารประเทศอย่างเหมาะสมเป็นธรรมทั้งงบประจำในการบริหารประเทศและงบการลงทุนจ้างงาน ซึ่งมีงบประมาณอย่างจำกัดไม่สามารถช่วยเหลือได้ทุกคน วันนี้ต้องเข้าใจระบบจัดเก็บภาษี ปัจจุบันคนไทยประมาณมี ๗๐ ล้านคน แต่เสียภาษีในระบบเพียง ๑๐ กว่าล้านคนเท่านั้น แต่เราต้องดูแลซึ่งกันและกันและอยู่ร่วมกันให้ได้

     โดยการการสร้างชุมชนให้อยู่ดี มีสุข คนในชุมชนมีงาน มีรายได้    มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะดำเนินอย่างเป็นระบบด้วยการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร และการท่องเที่ยวที่ดำเนินในแบบประชารัฐ ขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จจากคนในชุมชนหรือที่เรียกว่าการระเบิดจากข้างใน

     จากวิกฤตการทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมาในโลกในห้วงที่ผ่าน เป็นเครื่องพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีว่าหนทางที่จะทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในยุคที่ทุกคนต่างเร่งแข่งขันกัน   ในทุกด้าน ก็ด้วยการดำเนินชีวิตตามรอยพ่อ สร้างค่านิยมวิถีไทยวิถีพอเพียง นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือการรู้จักความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน ศึกษาความหาความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรม เป็นเครื่องนำทางชีวิต ซึ่งต้องเสริมสร้างวินัยการออมในทุกช่วงอายุ ให้ทุกคนเห็นความสำคัญเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและครอบครัว

     สำหรับความรู้ที่พี่น้องทุกคนจะต้องเข้าใจคือ การรู้จักสิทธิหรือสิ่งที่เราพึงมีพึงได้ตามกฎหมาย เพื่อจะได้หวงแหนรักษาสิทธิของเรา และไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น เพราะผู้อื่นก็ย่อมรักสิทธิของเขาเช่นกัน กล่าวโดยสรุปคือรักษาสิทธิของเราเคารพสิทธิของผู้อื่น นอกจากนั้นแล้วยังจะต้องรู้ว่ามีหน้าที่ใดบ้าง ที่ต้องปฏิบัติ ตามกฎหมาย ในฐานะเป็นพลเมืองที่โชคดี ได้เกิดได้อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

     หน้าที่อีกประการหนึ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจคือการเรียนรู้กลไกการบริหารราชการแผ่นดินในแต่ละระดับ แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก แต่จะต้องมีความรู้ในเบื้องต้น เพื่อจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการการเสนอความต้องการ และการตรวจสอบ โดยเฉพาะบริหารงบประมาณที่มุ่งประโยชน์แก่ประชาชน เราจะปล่อยให้บุคคลใด หรือกลุ่มใดบริหารราชการโดย ทุจริตคิดมิชอบต่อไปไม่ได้แล้ว

     เพราะต่อจากนี้จะเป็นยุคประชาธิปไตยไทยนิยมโดยแท้ ซึ่งคือประชาธิปไตยสำหรับคนไทยที่มีความรู้และเข้าใจอย่างแท้จริง ว่าคือการปกครองโดยประชาชน เพื่อประชาชน มีอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ไม่ใช่ประชาธิปไตยของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แบบเดิมที่ส่งตัวแทนให้เราเลือกเพื่อสร้างความชอบธรรมไปบริหารผลประโยชน์ของชาติเข้าตนหรือกลุ่มของตนอีกต่อไป หากเป็นประชาธิปไตยที่คนไทยมีส่วนร่วมในการเลือกผู้แทนตามความต้องการที่แท้จริงเข้าไปทำหน้าที่แทนเราในสภา เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนให้กับคนไทยทั้งชาติ ตามหลักธรรมาภิบาล

     วันนี้เทคโนโลยีได้ย่อโลก ระยะลดเวลาในการติดต่อสื่อสารถึงกัน เราได้เข้าไปมีส่วนร่วมในเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่งโดยอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เราสะดวกสบายมากขึ้น และที่สำคัญทำให้เราเข้าถึงโอกาสที่จะเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย ซึ่งรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญต่อสิ่งนี้และจัดทำโครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐเข้าถึงทุกหมู่บ้านเพื่อสร้างความเท่าเทียม และช่วยให้ผู้ผลิตสินค้าที่อยู่ในชนบทสามารถติดต่อกับผู้ซื้อที่อยู่ในเมืองหรืออยู่ที่ใดในโลกได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางอีกต่อไป วันนี้จึงเป็นความท้าทายของตัวเราเองที่จะเรียนรู้ เข้าถึงเทคโนโลยีนำมาสร้างประโยชน์ให้กับตัวเราได้อย่างไร เพราะความรู้และโอกาสเข้าไปอยู่ในโทรศัพท์มือถือของทุกคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบบสมาร์ทแล้วทั้งนั้น

     แต่อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามีทั้งข้อดีและข้อเสีย โดยเฉพาะในโลกของข้อมูลข่าวสาร มีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดี การกระทำใดๆบนระบบอินเตอร์เนตสามารถตรวจสอบความเป็นตัวตนของเราได้ แม้ว่าจะไม่ระบุชื่อก็ตาม ที่สำคัญมีกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๐ ตราไว้และมีอัตราโทษจำคุกหรือปรับเป็นแสน ดังนั้นเราต้องใช้อย่างมีสติ เรื่องชั่วอย่าแชร์ เรื่องไม่ดีอย่าดู เรื่องน่ารู้น่าศึกษานำมาพัฒนาต่อยอด สร้างอาชีพ สร้างรายได้แค่นี่เราก็ไม่ตกยุคไทยแลนด์ ๔.๐ แล้ว

     ยาเสพติดเป็นปัญหาที่ทุกคนอย่าได้มองข้ามว่าไม่ใช่ธุระของตน  เพราะหากทำเช่นนั้นปัญหายาเสพติดอาจเข้ามาถึงตัวท่านเองหรือคนรอบข้าง ดังนั้นทุกคนต้องร่วมเป็นพลังแผ่นดิน อบรมสั่งสอน ดูเอาใจใส่ลูกหลาน ให้ห่างไกลจากยาเสพติด สอดส่องดูแลอย่าให้ยาเสพติดแพร่ระบาดเข้ามาใน ชุมชนและสังคมของตนได้ เพราะมันเปรียบเสมือนมะเร็งร้ายเมื่อมันลุกลามแล้วจะทำให้สถาบันครอบครัว ชุมชน สังคม พังทลาย จะต้องไม่ให้พวกชั่วร้ายเหล่านี้แอบแฝงหยั่งรากลึกจนมีความเข้มแข็งในชุมชนของเราได้เป็นอันขาด มิฉะนั้นประเทศไทยจะกลายเป็นทาสยาเสพติด ละอายต่อวิญญาณบรรพชนที่ ปกบ้านป้องเมืองไว้ให้เราด้วยเลือดด้วยเนื้อและชีวิต แต่ลูกหลานจะมาสิ้นชาติเพราะความโง่เขลา เบาปัญญาเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเราต้องไม่ให้เกิดขึ้นเป็นเด็ดขาด (คลิปเสียงหลวงพ่อคูณเรื่องยาเสพติด)

     โดยสรุปไทยนิยม คือ ค่านิยมของคนไทยที่ศรัทธาในความดีงาม ไม่ใช่ประชานิยม หากเป็นความต้องการให้ทุกส่วนราชการ ที่มีแผนงานโครงการ และงบประมาณลงทำงานร่วมกัน ลดความซ้ำซ้อน โดยขับเคลื่อนประเทศภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ โดยทุกส่วนทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมจับต้องได้ ประชาชนได้ประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางพระราชดำริศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และตรงตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ อย่างแท้จริง

     เราจงมาร่วมกันสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเพื่อนำพาประเทศชาติไปสู่การพัฒนาอย่างที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนสืบไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ ๒

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 7 9 4
Views Today : 138
Views Yesterday : 146
Views Last 30 days : 8384
Total views : 415148