ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 วิดีโอข่าวประชาสัมพันธ์ วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการจัดตั้งชุมชนปรองดอง สมานฉันท์เพื่อการพัฒนา

          เมื่อวันที่ 13 กุมภาภันธ์ 2561 พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการจัดตั้งชุมชนปรองดอง สมานฉันท์เพื่อการพัฒนา ณ ห้องต้นเพชร โรงแรม เค เอส พาวิลเลี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ที่ก่อให้เกิด ความรัก ความสามัคคี ซึ่งเป็นการบริหารความขัดแย้ง ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กับประชาชนและสิ่งแวดล้อมด้วย กลวิธีการสร้างรายได้จากวัสดุเหลือใช้ในทางการเกษตร และเพื่อให้โครงการดังกล่าวดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจึงได้จัดให้มีการอบรมวิทยากรเครือข่าย เพื่อให้วิทยากรดังกล่าวได้ นําความรู้ที่ได้รับ ไปฝึกอบรมและชี้แจงให้ชุมชนและโรงเรียนที่ได้รับโครงการต่อไป

 

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 9
Views Today : 35
Views Yesterday : 108
Views Last 30 days : 8265
Total views : 443255