ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งานซ่อมปรับปรุงถนน สายบ้านเหล่าหมากคำ

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
——————————

ตามที่ กองทัพภาคที่ ๒ ได้ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งานซ่อมปรับปรุงถนน สายบ้านเหล่าหมากคำ หมู่ที่ ๑๒ – บ้านนาภู หมู่ที่ ๑ ตำบลนาภูอำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ให้กับ กองพันทหารช่างที่ ๒๐๑ กรมทหารช่างที่ ๒ เป็นหน่วยดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ ตามเอกสาร ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๒๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชญารวมช่าง โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๔,๘๖๒,๓๗๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ดาวโหลดประกาศ

ประกาศผลผู้ชนะ บ.เหล่าหมากคำ

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 4
Views Today : 24
Views Yesterday : 320
Views Last 30 days : 7430
Total views : 442038