ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งานซ่อมปรับปรุงถนน สายบ้านโคกกลาง

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
——————————

ตามที่ กองทัพภาคที่ ๒ ได้ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งานซ่อมปรับปรุงถนน สายบ้านโคกกลาง ตำบลห้วยยาง เชื่อมบ้านแสนสุข ตำบลกุดจิก ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ให้กับ กองพันทหารช่างที่ ๒๐๒ กรมทหารช่างที่ ๒ เป็นหน่วยดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ ตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๒๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ได้แก่บริษัท ชลรุ่งเรือง นครราชสีมา จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๓,๖๔๒,๔๔๐ บาท (สามล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบ บาทถ้วน) ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ดาวโหลดประกาศ

ประกาศผลผู้ชนะ บ.โคกกลาง

 

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 5
Views Today : 563
Views Yesterday : 320
Views Last 30 days : 7969
Total views : 442577