ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ และรั้วลวดหนามรอบคลัง ของ กรมทหารช่างที่ ๒

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒

เรื่อง  สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ และรั้วลวดหนามรอบคลัง ของ กรมทหารช่างที่ ๒

                                ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ และรั้วลวดหนามรอบคลัง ของ กรมทหารช่างที่ ๒ เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ให้กับ  กรมทหารช่างที่ ๒ เป็นหน่วยดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๙๖ รายการ (เก้าสิบหกรายการ) ในวงเงิน ๑,๗๖๔,๖๘๔ บาท ( หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน ) ตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้ (ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท)

ดาวโหลด ประกาศ
ดาวโหลด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ดาวโหลด บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างคลัง สป.3 และรั้วลวดหนามรอบคลังฯ

ประกาศ

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 3
Views Today : 290
Views Yesterday : 150
Views Last 30 days : 7376
Total views : 441984