กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

พิธีเปิดการจัดกิจกรรม อบรมวิทยากรกระบวนการโครงการสร้างจิตสำนึกรักสามัคคี ด้วยกระบวนการอาสาสมัครรักประเทศไทย

     พลตรี ประจักษ์ ประเมศรี รองผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม อบรมวิทยากรกระบวนการโครงการสร้างจิตสำนึกรักสามัคคี ด้วยกระบวนการอาสาสมัครรักประเทศไทย ด้วยทุนทางปัญญาไทย เพื่อเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรม นำความรู้ไปขยายผลในการที่จะพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ให้เป็นเครือข่าย อาสาสมัคร รักประเทศไทย ด้วยทุนทางปัญญาไทย และเสริมด้วยการรับรู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของชนชาติไทย การปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกความรับผิดชอบ ในหน้าที่ของพลเมืองที่มีต่อสังคม และการสร้างความมั่นคงทางจิตใจ ในการพัฒนาทุนทางปัญญาไทย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมฯ ประกอบไปด้วย ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำศูนย์ฝึกและหน่วยฝึก มณฑลทหารบก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง ๑๐ หน่วย และสัสดีจังหวัด รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔๐ นาย ระยะเวลาจัดกิจกรรม จำนวน ๑ วัน ณ ห้องร่วมเริงไชย สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More