ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

ประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก กำชับใส่ใจทุกรายละเอียดการฝึกทหารใหม่ ทั้งการฝึกและสภาพความเป็นอยู่ พร้อมดำรงการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดน

     ที่ กองบัญชาการกองทัพบก พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ โดยก่อนเริ่มประชุมได้มีการมอบรางวัลให้กับกำลังพลและหน่วยต่างๆ อาทิ รางวัลประกาศชมเชยกำลังพลที่ช่วยเหลือประชาชนจากอุบัติเหตุฉุกเฉินต่างๆ, รางวัลหน่วยที่มีผลการดำเนินการคัดเลือกและตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการดีเด่น, รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางทหารของกองทัพบกและรางวัลการฝึกและการแข่งขันทักษะด้านไซเบอร์ภายในกองทัพบก ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้กล่าวชื่นชมกระบวนการตรวจและคัดเลือกทหารฯ ว่ามีพัฒนาการที่ดี พร้อมเน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วยปฏิบัติตามนโยบายกองทัพบกให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเฉพาะการให้ความสำคัญในส่วนของงานสัสดี เนื่องจากเป็นด่านแรกที่จะทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจกองทัพบก พร้อมทั้งขอบคุณหน่วยฝึกทหารใหม่ทุกหน่วย โดยขอให้ดูแลทหารใหม่ในเรื่องความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันให้ดี ทั้งด้านอาหาร ที่พักอาศัย ระบบสุขาภิบาล และการฝึก ทั้งยังได้เน้นย้ำให้ กรมยุทธศึกษาทหารบก และกรมแพทย์ทหารบก ร่วมกับหน่วยฝึกทหารใหม่ทั่วประเทศ ประเมินทหารกองประจำการที่มีข้อจำกัดในด้านต่าง ๆ เช่น โรคประจำตัว ประวัติการใช้สารเสพติดเพื่อวางแผนการดูแลและดำเนินการฝึกให้สอดคล้องกับสภาพของแต่ละบุคคลในส่วนของกำลังพลที่ได้รางวัลสิ่งประดิษฐ์ทางทหารและการปฏิบัติการด้านไซเบอร์ ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวชื่นชมกำลังพลที่มีความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์ผลงานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกองทัพบก ขอให้หน่วยต้นสังกัดดูแล ส่งเสริม ให้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพ รวมถึงดูแลสิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
     จากนั้นที่ประชุมได้รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของกรมฝ่ายเสนาธิการและศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้แก่ สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลปฏิบัติงานของกองกำลังป้องกันชายแดนเกี่ยวกับการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมาย การปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ และข้อสั่งการของผู้บัญชาการทหารบก โดยหลังจากที่ได้รับฟังการรายงานแล้ว ผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการและมอบแนวทางในการปฏิบัติงานที่สำคัญ ในเรื่องการสกัดกั้นยาเสพติด ขอขอบคุณกำลังพลในกองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบกที่ได้ดำเนินการอย่างเข้มงวดและเสียสละ ทำให้มีผลการจับกุมสิ่งผิดกฎหมายได้เป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมและยึดของกลางยาบ้าได้ ๓๐,๕๙๓,๓๓๘ เม็ด, ไอซ์ ๑๒๓.๕๖ กิโลกรัม, เฮโรอีน ๑,๔๑๘.๔๑ กิโลกรัม และฝิ่น ๒๑.๐๘ กิโลกรัม, ตรวจพบการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ๑๔๙ ครั้ง จับกุมผู้กระทำความผิด ๖๖๔ คน, ตรวจพบ การลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรและสิ่งผิดกฎหมาย ๓๕ ครั้ง จับกุมผู้กระทำความผิด ๓๘ คน ยึดของกลางเป็นน้ำมันเลี่ยงภาษี ๑๖,๓๐๕ ลิตร และยางพารา ๒๑๙,๔๐๐ กิโลกรัม
     สุดท้ายนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวถึงการที่กำลังพลของกองทัพบกได้เข้าช่วยเหลือประชาชนจากอุบัติเหตุ และเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่ในปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการส่งเสริมกำลังพลให้ทำความดี มีจิตสาธารณะ โดยขอชื่นชมกำลังพลทุกนายและขอให้รักษามาตรฐานความดีนี้ไว้ เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ และให้กองทัพบกเป็นที่เชื่อมั่นในสังคมและประชาชนต่อไป

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 3 6
Views Today : 437
Views Yesterday : 53
Views Last 30 days : 5402
Total views : 447096