ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

CSR พสบ.ทภ.2 รุ่นที่ 4 โรงเรียนบ้านหินลาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

     พลตรี ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค สิ่งอุปกรณ์เพื่อการศึกษา กิจกรรมมอบหลังคาสนามเด็กเล่น, โรงเรือนสำหรับเลี้ยงไก่, และบ่อเลี้ยงปลา ให้กับโรงเรียนบ้านหินลาด ซึ่งเป็นโรงเรียนตามโครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณปริสุทโธ
     โดยมี นายอำเภอด่านขุนทด​​ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาด, สมาชิกหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 2 รุ่นที่ 4 กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, พี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมและให้การตอนรับ
     ​กองทัพภาคที่ 2 ในนามผู้รับผิดชอบมูลนิธิอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ได้สนองแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงตั้งพระราชหฤทัย อันแน่วแน่ ในการทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด และแผ่ขยาย พระบารมี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริในการทรงงานโดยการดำเนินโครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณปริสุทโธ
     เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีอาหารกลางวันรับประทานอย่างเพียงพอถูกต้องตามหลักโภชนาการ ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย และสมองควบคู่กันไปอย่างสมดุลย์
     ​พัฒนาพื้นที่ของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์เป็นแหล่งผลิตอาหารฝึกอบรมให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ในด้านการเกษตร การปศุสัตว์ การประมง และฝึกทักษะด้านวิชาชีพเบื้องต้น​เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่แก่ชุมชนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัยในการบริโภคต่อตนเองและครัวเรือน รวมถึงชุมชนอย่างถาวรยั่งยืนต่อไป

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 6 3
Views Today : 8
Views Yesterday : 443
Views Last 30 days : 5930
Total views : 452220