ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

“พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ”
หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 ได้นำทหารใหม่รุ่นปีพุทธศักราช 2566 ผลัดที่ 1 เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะโดยเป็นมงคลโอกาสที่น้องๆทหารใหม่ ผู้นับถือศาสนาพุทธ จะได้ประกาศตนในการเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา เข้าใจและน้อมรับในหลักธรรมคำสอนแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพร้อมที่จะปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม เพื่อเป็นรั้วที่ดีของชาติ และเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีสืบต่อไป

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 9
Views Today : 64
Views Yesterday : 108
Views Last 30 days : 8294
Total views : 443284