ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 จิตอาสา

มีวินัย ความรักชาติ และความมั่นคงของชาติ

“มีวินัย ความรักชาติ และความมั่นคงของชาติ”
     แม่ทัพภาคที่ 2 ถ่ายทอดการเสริมสร้างความเข้าใจในการมีวินัย ความรักชาติ และความมั่นคงของชาติ ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 2) รุ่นที่ 3/66
     เมื่อวันที่ 2 เม.ย.66 เวลา 10.00 น. ที่สโมสรนายทหารสัญญา มทบ.29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมือง จ.สกลนคร พล.ท.สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2/ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 2 เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง วินัยของชาติ ในการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน”(ภาค 2) รุ่นที่ 3/66 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการมีวินัย ความรักชาติ และความมั่นคงของชาติ ความจำเป็นและความสำคัญของการมีวินัย เพื่อปรับปรุงนำความรู้ความเข้าใจให้มีหัวใจจิตอาสา ให้ประเทศชาติเกิดความมีวินัย และสงบสุข
     สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน”(ภาค 2) รุ่นที่ 3/66 นั้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเป็นผู้นำในการปฏิบัติงานสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในลักษณะการเป็นจิตอาสา มีความเสียสละ มีระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่ของตน มีจิตสาธารณะ ช่วยสร้างสรรค์ชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความสามัคคี และให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างถาวร เป็นเครือข่ายจิตอาสา 904 ในแต่ละพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเข้าประสานความร่วมมือระหว่าง ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค กับส่วนราชการในพื้นที่ หากเกิดสถานการณ์ด้านภัยพิบัติ นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปถ่ายทอดให้กับชุมชนในท้องถิ่นของตน เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในสภาวการณ์ปัจจุบัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มี.ค.- 10 เม.ย.66 มีผู้รับเข้าการอบรมจาก 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 200 คน

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 6 2
Views Today : 437
Views Yesterday : 427
Views Last 30 days : 5916
Total views : 452206