กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกาศร่างขอบเขตของงาน งานซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร งานโครงการ เสริมสร้างหน่วย (ระยะที่ 2) งานก่อสร้างโรงนอนทหาร 60 คน (2 ชั้น) แบบ กห 06-4 (อนุโลมแบบ) พร้อมห้องน้ำ – ห้องส้วม แบบ กห 07-1 ฉ. (อนุโลมแบบ) ของ มทบ.29 ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับ ช.2 พัน.202 ดำเนินการ

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More