ประกาศร่างขอบเขตงาน

ประกาศขอบเขตของงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ ทบ. ประจ าปีงบประมาณ 2566 ของ ทภ.2 ให้กับ ช.2 .พัน.202 ด าเนินการ

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 8
Views Today : 102
Views Yesterday : 201
Views Last 30 days : 8224
Total views : 443214