กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการก่อสร้องปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง โครงการจัดตั้ง ปรับปรุง และขยายหน่วย (โครงการปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงประกอบเลี้ยง โรงนอนทหาร และห้องน้้า – ห้องส้วม) ระยะที่ 2 ประจ้าปีงบประมาณ 2566 ของ ทภ.2 ให้กับ ช.พัน.6 พล.ร.6 ด้าเนินการ

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More