กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ฝึกตามแผน…!! พัฒนาขีดความสามารถ และเสริมสร้างทักษะใหม่ ฝึกสู่ความเป็นเลิศ

     ร.8 พัน.2 ค่ายมหาศักดิพบเสพ : โดยฝ่ายยุทธการและการฝึก นำกำลังพลเข้ารับการฝึกตามแผนป้องกันประเทศ ประจำปี 2565 ณ กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยทำการฝึกในเรื่องของการจัดตั้งที่บังคับการ และการฝึกปัญหาที่บังคับการ (Cpx) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ประจำแต่ละฝ่ายอำนวยการ ให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามขั้นตอนของระเบียบ/หลักสูตร

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More