กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

หยาดเหงื่อที่แลกมาด้วยร้อยยิ้ม

     กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 เข้าให้การเหลือช่วย นางไพร แสงเขียว อายุ 83 ปี เกษตกร ผู้ปลูกข้านาปี ม.6 บ. กุรุคุ ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว รวมกับประชาชนในพื้นที่ เก็บเกี่ยวผลผลิต หลังจากได้รับร้องขอสนับสนุนกำลังในการช่วยเกี่ยวข้าวให้กับเกษตกรผู้ยากได้ จำนวน 5 ไร่
     จากสถานการณ์ปัจจุบัน ราคาข้าวเปลือกตกต่ำเป็นอย่างมาก เกษตกรแบกรับต้นทุนค่าใช้จ่าย ร่วมถึงค่าแรงในการเกี่ยวข้าว ซึ่งเฉลี่ยแล้วอยู่ในเกณฑ์ขาดทุน หน่วยจึงเข้าให้การช่วยเหลือนำกำลังเข้าช่วยลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อเป็นการลดทุนค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นรวมถึงเป็นการคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวที่มีมายาวนาน สร้างความรักความสามัคคีภายในชุมชน
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More