กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ทหารนำรถเกี่ยวนวดข้าวช่วยเหลือชาวนา

     มณฑลทหารบกที่ 27 นำรถเกี่ยวนวดข้าวออกช่วยเหลือประชาชนเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรในราคาถูก เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร โดยในวันนี้ ได้ออกช่วยเหลือเกษตรกรชุมชนรอบค่ายฯ จำนวน 1 ราย คือ นาย จิรวัฒน์ จันทร์สระฮ่าง ม.13 บ้านหนองบัวทอง ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 8 ไร่ ได้ข้าว 3,000 กิโลกรัม เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนลดรายจ่ายให้กับเกษตรกร

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More