กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารม้าที่ ๓ ค่ายเปรมติณสูลานนท์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารม้าที่ ๓ ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมี พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ ๒ พร้อมด้วยคณะข้าราชการในพื้นที่เฝ้ารับเสด็จฯ
     ความเป็นมาของโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารม้าที่ ๓ ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการครั้งแรกเป็นโครงการศูนย์การเรียนรู้ฯ ของหน่วย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ ในการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณค่ายเปรมติณสูลานนท์ เนื้อที่ประมาณ ๑๕ ไร่ เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกองพลทหารม้าที่ ๓ ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการดำเนินการ เพื่อให้ทหารกองประจำการที่เข้ามารับราชการภายในหน่วย ได้เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหลังปลดจากกองประจำการ ตลอดจนขยายผลให้ครอบครัว และประชาชนทั่วไปรับทราบ
     โครงการ“ทหารพันธุ์ดี”กองพลทหารม้าที่ ๓ ได้อนุมัติเพิ่มเนื้อที่ขึ้นอีก จำนวน ๒๑๒ ไร่ โดย ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๓ ได้เข้าเฝ้าฯ ถวายรายงานโครงการฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ กองพลทหารราบที่ ๗ เพื่อขอพระราชทานอนุมัติจัดตั้งจัดตั้งเป็นศูนย์การผลิต จำนวน ๓ ศูนย์
๑. ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืช และกิ่งพันธุ์พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน”พื้นที่อีสานเหนือ
๒. ศูนย์ผลิตสัตว์ปีกพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน”พื้นที่อีสานเหนือ
๓. ศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน”พื้นที่อีสานเหนือ
     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารม้าที่ ๓ ที่ได้ดำเนินการมา หลังจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลทหารบกที่ ๒๓ เพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ต่อไป
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More