กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

พล.ม.3 รวมพลังจิตอาสา “ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ” ตามแนวทางพระราชดำริ

กองพลทหารม้าที่ 3 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับชาวบ้าน บ้านหนองบัวบาน หมู่ 5 ตำบลทรายมูล จังหวัดขอนแก่น ร่วมพลังก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยเก้าคต จำนวน 3 ฝาย ตามโครงการฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากให้ก้าวพัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ โดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ
 
ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำให้กับชุมชน โดยมีรูปแบบการเรียงด้วยหินเป็นผนังกั้นน้ำ ชึ่งจะสามารถช่วยลดความรุนแรงของกระแสน้ำ ให้สามารถดักตะกอน และเก็บกักน้ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้ โดยหลังจากก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วคาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์มากกว่า 100 ครัวเรือน
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More