กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ช่วยเหลือประชาชน แจกจ่ายนำ้ในภาวะขาดแคลน

จิตอาสาและกำลังพล กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 ดำเนินการจัดเตรียมรถน้ำ แจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายฯ ไว้สำหรับใช้อุปโภค บริโภค เก็บไว้เป็นน้ำสำรองในภาวะขาดแคลนน้ำ ในพื้นที่บ้านผ่องอำไพ และ บ้านโนนม่วง ตำบลศิลา อำเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 23 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 ใช้รถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตรของหน่วย นำน้ำอุปโภค ออกแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ในพื้นที่บ้านหนองปรู หมู่ 4 ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา ปริมาณน้ำ จำนวน 18,000 ลิตร มีครอบครัวที่ได้รับการช่วยเหลือ จำนวน 20 ครัวเรือน

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More