กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Browsing Category

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง…

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายนํ้าภายในหน่วยทหาร ของ ทบ. งานปรับปรุงระบบระบายนํ้า ของ มทบ.๒๗

จ้างจัดมหรสพในพิธีต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ 2/63 จำนวน 56 นาย ให้กับ ร้อย.บก.ทภ.2 จำนวน 2 รายการ…

จ้างจัดมหรสพในพิธีต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ 2/63 จำนวน 56 นาย ให้กับ ร้อย.บก.ทภ.2 จำนวน 2 รายการ วงเงิน 5,800 บาท (ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณ กลุ่มงบงานบริการและสวัสดิการ

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการใน บก.ทภ.2 ประจำปีงบประมาณ 2564…

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการใน บก.ทภ.2 ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 1 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 63 - ธ.ค. 63) จำนวน 5 รายการ วงเงิน 66,444 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคารโรงทหาร ๑๒๐ คนหมายเลข ๒๑/๗๔

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคารโรงทหาร ๑๒๐ คนหมายเลข ๒๑/๗๔ (กกร.ทภ.๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการปรับปรุงและพัฒนา มทบ. ของ ทภ.๒…

ประกาศกองทัพภาคที ๒เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการปรับปรุงและพัฒนา มทบ. ของทภ.๒ งานซ่อมปรับปรุงอาคารเรือนรับรอง มทบ.๒๕ หมายเลข ๑๖/๐๒ ประจำปีงบประมาณ

จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ประจำสโมสรร่วมเริงไชย

จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ประจำสโมสรร่วมเริงไชย โดยให้ ผยย.ทภ.2 กำกับดูแลการซ่อม จำนวน 3 รายการ วงเงิน 25,323 บาท (สองหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณ

จ้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารพุทธศาสนสถาน ทภ.2

จ้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารพุทธศาสนสถาน ทภ.2 ให้ ผยย.ทภ.2 กำกับดูแลการซ่อมปรับปรุง จำนวน 10 รายการ วงเงิน 45,200 บาท (สี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณ กลุ่มงบงานซ่อมแซมอาคาร

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More