กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์สาย ขส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

กองทัพบก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยางรถยนต์สาย ขส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๑๒,๔๗๕,๕๘๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ยางรถยนต์หรือยางรถบรรทุกขนาดเล็ก(๒๕.๑๗.๒๕.๐๔ ) จำนวน ๑ งาน

ดาวโหลด

ยางรถยนต์-64

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More