กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ ทบ. (ระยะที่๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ ทภ.๒ (ช.๒ พัน.๒๐๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ
กองทัพภาคที่ ๒
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ ทบ. (ระยะที่๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ ทภ.๒ (ช.๒ พัน.๒๐๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ ทบ. (ระยะที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ ทภ.๒ (ช.๒ พัน.๒๐๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา กลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  ๔,๙๗๐,๗๐๓.๐๐  บาท (สี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยสามบาทถ้วน)  ตามรายการ ดังนี้

 ชุดก่อสร้าง(๖๐.๑๔.๑๓.๐๒ )   จำนวน  ๑ งาน

ดาวโหลด

ประกาศเชิญชวน-ลง-6-พย-63

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More