กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง โครงการจัดตั้ง ปรับปรุงและขยายหน่วย

ประกาศกองทัพบก
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง โครงการจัดตั้ง
ปรับปรุงและขยายหน่วย (โครงการปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยง โรงประกอบเลี้ยง โรงนอนทหาร และห้องนํ้า ห้อง
ส้วม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ ทภ.๒ โดยใช้กำลังพลของหน่วย ช.พัน.๖ พล.ร.๖ ดำเนินการ) ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กองทัพบก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร และ
สิ่งปลูกสร้าง โครงการจัดตั้ง ปรับปรุงและขยายหน่วย (โครงการปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยง โรงประกอบเลี้ยง โรงนอน
ทหาร และห้องนํ้า ห้องส้วม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ ทภ.๒ โดยใช้กำลังพลของหน่วย ช.พัน.๖ พล.ร.๖
ดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็น
เงินทั้งสิ้น ๒,๓๓๗,๒๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ชุดก่อสร้าง(๖๐.๑๔.๑๓.๐๒ ) จำนวน ๑ งาน

ดาวโหลด

ประกาศเชิญชวน-ลง-6-ตค-63

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More