กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

โครงการทหารพันธ์ดี กองพันทหารราบที่ 1กรมทหารราบที่ 8

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย ดำเนิน โครงการทหารพันธุ์ดี อย่างต่อเนื่อง ตามพระราชกระแสรับสั่ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อที่จะนำผลผลิตในโครงการฯ ออกจำหน่ายให้กับกำลังพลและครอบครัว รวมถึงประชาชนทั่วไปในราคาถูก  และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับกำลังพล และครอบครัว ตลอดจนพี่น้องประชาชนภายนอกที่มีความสนใจ ซึ่งตอนนี้ ผลผลิตของโครงการฯ เริ่มเจริญเติบโต ใกล้ที่จะได้เก็บ และนำออกจำหน่ายในราคาถูกให้กับกำลังพล และครอบครัวรวมถึงประชาชนทั่วไป
 
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More