กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

กอ.รมน.ภาค 2 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563

     พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ประจำปี 2563 ตามโครงการ “แผน ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-10 ก.ค.63 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมณฑลทหารบกทั้ง 10 มณฑลทหารบก เพื่อเป็นการชี้แจงนโยบายและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพิ่มองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความมั่นคงในระดับพื้นที่ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2  เมื่อวันที่ 8 ก.ค.63 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More