กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันประเทศ

    พลตรี ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันประเทศ และการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมเฮอมิเทจ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

     การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และแนวทางแก้ปัญหาความมั่นคงของหน่วยต่างๆ และเพื่อเป็นการพบปะ พูดคุย ประสานงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งประสบการณ์ในการทำงานระหว่างบุคคลและหน่วย

     รองแม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอให้ทุกท่านได้เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ จากการอบรม ไปปรับใช้ในการปฏิบัติภารกิจและหน้าที่ของแต่ละคน เพื่อนำไปปรับปรุงในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More