กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 ปิดการฝึกกองกำลังทางบกผสม คอบร้าโกลด์ 2018 สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 2 อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

     เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 0920 น.  พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกแลกเปลี่ยน (CTX) กองกำลังทางบกผสมคอบร้าโกลด์ 2018 ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 2 อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

     ซึ่งการฝึกกองกำลังทางบกผสม คอบร้าโกลด์ ได้ทำการฝึกในห้วง 12- 22 ก.พ.61 ในพื้นที่ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ และสนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 2 อ.วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา และได้รับฟังการบรรยายสรุปและชมการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงระดับกองร้อย (CO LFX) , ชมการสาธิตอาวุธยุทโธปกรณ์(Static Display) อีกด้วย หลังจากนั้นแม่ทัพภาคที่ 2 ยังได้กล่าวให้โอวาทและพบปะทักทายกำลังพล รวมทั้งได้ถ่ายรูปหมู่ร่วมกับกำลังพลและยุทโธปกรณ์

     การฝึกคอบร้าโกลด์ เป็นการฝึกร่วมผสมทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกองทัพไทย และกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประ เทศไทยเป็นประจำทุกปี ในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 37 วัตถุประสงค์การฝึกเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงในการแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้ง มุ่งไปสู่การเป็นกองกำลังรักษาสันติภาพนานาชาติรวมทั้งเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางทหาร ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกคอบร้าโกลด์ 2018 ที่ดีอยู่แล้วให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในระดับนานาชาติในการเตรียมความพร้อมด้านการทหารที่มีความเข้มแข็ง ทันสมัย สามารถตอบสนองภารกิจด้านความมั่นคงในทุกมิติ และยังเป็นการพัฒนาขีดความสามารถทางทหารในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพมิตรประเทศ

     การฝึกคอบร้าโกลด์ 2018 ยังคงความยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก สำหรับการฝึกเพื่อความร่วมมือทางทหารระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพสหรัฐและมิตรประเทศ ซึ่งจะพื้นฐานในการปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคตต่อไป

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More