กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหารสัญญาบัตรของ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มทบ.๒๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหารสัญญาบัตรของ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มณฑลทหารบกที่ ๒๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

– – – – – – – – – – – – – – – – –

                                ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหารสัญญาบัตรของโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มณฑลทหารบกที่ ๒๒ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้เงินรายรับสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๙๙๑,๔๐๐ บาท ( หกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน )

ดาวโหลด ร่างประกาศ
ดาวโหลด ราคากลาง
ดาวโหลด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ประกาศร่างเอกสาร e-bidding

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More