ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

“กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 2 ยกระดับวุฒิการศึกษาทหารกองประจำการ”

     พลตรี ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมและพบปะประชาสัมพันธ์ .โครงการพัฒนาการศึกษา กองทัพภาคที่ 2″ หลักสูตร ปวช.ปวส และป.ตรี ให้กับทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ปี 2567 ในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567
     ตามที่ รมว.กห. มีนโยบายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับทหารกองประจำการเพื่อเพิ่มโอกาสให้ทหารกองประจำการด้วยการยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้นถึงระดับปริญญา และให้มีทักษะอาชีพ ตามมาตรฐานจนได้รับการรับรองสมรรถนะหรือประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพเมื่อปลดประจำการ ประกอบกับนโยบาย ผู้บัญชาการทหารบก ให้ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้ทหารกองเกินสมัครใจเข้าเป็นทหารกองประจำการโดยไม่มีการเรียกเกณฑ์หรือเรียกเกณฑ์ให้น้อยที่สุด
     ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ลงนามบันทึกช้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กองทัพภาคที่ 2 กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) เพื่อร่วมมือในด้านวิชาการ หลักสูตรระยะสั้น
วิจัยและบริการวิชาการ ร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนากำลังพลบุคลากรของทั้งสองฝ่ายฯ
     โดยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาการศึกษาฯ ลงพื้นที่พบปะและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปวช, ปวส. และ ป.ตรี โดยคณะผู้บังคับบัญชา และอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) ให้กับน้องๆ ทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 ปี 2567 ในพื้นที่หน่วยทหารในจังหวัดนครราชสีมา

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 3 6
Views Today : 435
Views Yesterday : 53
Views Last 30 days : 5400
Total views : 447094