กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 นำกำลังพลประกอบพิธีเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565

     พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย คุณสุกัญญา แสงผล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 เป็นประธานนำผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง, กำลังพลและครอบครัวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565 ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 (13 กรกฎาคม 2565) ณ พุทธศาสนสถาน ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธ
     ซึ่งเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพุทธศาสนา ที่จะน้อมรำลึกถึง องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรก และเกิดมีสาวกรูปแรกขึ้น ถือเป็นวันแรกที่มีพระพุทธ พระธรรม และ พระสงฆ์ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำหลักธรรมคำสอน ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำเนินชีวิต และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More