กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตพิเศษสำหรับขับรถยนต์ทหาร

     พล.ต. สมบัติ จินดาศรี รอง มทภ.2 พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการอบรมการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตพิเศษสำหรับขับรถยนต์ทหาร ของหน่วยในส่วนภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการออกใบอนุญาตพิเศษฯ ของ ทบ. ให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานด้านการขับรถยนต์ทางทหาร และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานในการทดสอบฯ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามที่ รร.ขส.ขส.ทบ. กำหนด ณ พัน.ขส.22 บชร.2

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More