กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ติดตามตรวจเยี่ยมการปฏิบัติลาดตระเวนร่วมการแก้ไขปัญหาการทำลายป่าไม้และบุกรุกที่ดินอุทยานแห่งชาติทับลาน

     รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ติดตามตรวจเยี่ยมการปฏิบัติลาดตระเวนร่วมการแก้ไขปัญหาการทำลายป่าไม้และบุกรุกที่ดินอุทยานแห่งชาติทับลาน
     ที่ เขตจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ 3 (คลองน้ำมัน) อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
พลโท กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย แม่ทัพน้อยที่ 2 ในฐานะ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ที่รับผิดชอบในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565 เพื่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพความพร้อม ความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของชุดลาดตระเวนร่วมของกองทัพภาคที่ 2 ซึ่งจัดจากกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 3 กองพลทหารราบที่ 3 จำนวน 3 ชุด/ละ 6 นาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน เพื่อทำการลาดตระเวน จำนวน 30 วัน ซึ่งการลาดตระเวนแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 10 วัน ในการอยู่ในพื้นที่ป่าเพื่อเฝ้าระวังทุกรูปแบบรวมถึงการเผาทำลาย การบุกรุกพื้นที่ทำกิน และที่สำคัญที่สุดคือการลักลอบตัดไม้มีค่าที่ลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วจากความต้องการของต่างประเทศ พร้อมกันนี้ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ยังกล่าวให้กำลังใจกับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเสียสละ ที่เสี่ยงชีวิตจากผู้ที่เข้ามาลักลอบตัดไม้และสิ่งผิดกฏหมายต่างๆ เพื่อรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ เพื่อส่งต่อถึงลูกหลานให้เป็นมรดกของชาติสืบไป
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More