กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ กองทัพภาคที่ ๒
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน
ของรัฐ นั้น
กองทัพภาคที่ ๒ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ ตาม
เอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ปราโมทย์ นาคจันทึก
(พลตรีปราโมทย์ นาคจันทึก)
รองแม่ทัพภาคที่ ๒ ทำการแทน
แม่ทัพภาคที่ ๒

ดาวโหลด

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ข

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More