กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

นักศึกษาติดสอบแจ้งเลื่อนตรวจเลือกทหาร ที่สัสดีอำเภอ ระหว่าง 21 เม.ย.64 – 15 พ.ค.64

ตามที่ กองทัพบกจะทำการตรวจเลือกทหารกองประจำการในระหว่างวันที่ 1 ถึง 20 เม.ย.64(เว้นวันที่ 6 เม.ย. 64 และวันที่ 12-15 เม.ย. 64) แต่เนื่องจากในปีนี้ มีการแพร่ระบาดของCOVID-19 ทำให้สถาบันอุดมศึกษาได้มีการปรับเลื่อน การเรียน การสอน และห้วงเวลาการสอบ โดยเฉพาะการจัดทดสอบวิชาสามัญในระบบการคัดเลือกกลางระหว่าง 3-4 เม.ย. 64 ส่งผลให้กำหนดวันสอบของนักศึกษาตรงกับห้วงเวลาที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหาร กองทัพบกจึงได้อำนวยความสะดวก ให้กับนักศึกษาที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัยที่ไม่สามารถเข้ารับการตรวจเลือกทหารตามข้อจำกัดข้างต้น
 
โดยขอแจ้งให้นักศึกษาที่มีวันสอบตรงกับวันที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในปีนี้ ให้ไปรายงานตัวและแจ้งเหตุจำเป็นสุดวิสัยต่อสัสดีอำเภอ/เขต พร้อมแสดงหลักฐาน อาทิ หนังสือรับรองจากสถานศึกษา , กำหนดการสอบ, หมายนัดเข้ารับการตรวจเลือก (สด.35) เป็นต้น ตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย. – 15 พ.ค.64 และต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในปีถัดไป
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More