• วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ทหารกองประจำการ ทภ.2 ศึกษาเตรียมสอบ รร.นส.ทบ และบุตรกำลังพล ทภ.2 ศึกษาเตรียมสอบ (ม.6)รร.นส.ทบ.,
    รร.จอ., รร.จ่าทหารเรือ, รร.นายสิบตำรวจ, วิทยาลัยพยาบาล และ (ม.3)รร.ชฝ.สปท., รรช.กฟภ.

รับสมัครออนไลน์