กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างโรงทหาร ๑๒๐ คน กห ๐๖-๖(อนุโลมแบบ) ของ ร.๓ พัน.๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ กองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างโรงทหาร ๑๒๐ คน กห๐๖-๖ (อนุโลมแบบ) ของ ร.๓ พัน.๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคา ซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๕๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น

ชุดก่อสร้าง(๖๐.๑๔.๑๓.๐๒ ) จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิชญารวมช่าง (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาตํ่าสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๘๕๐,๑๖๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ดาวโหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ลง-20-มค-64

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More