กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งบงานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อยของ ทบ.ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามประกาศ กองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งบงานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ ทบ.ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ กองทัพภาคที่ ๒ ให้กับ กองพันทหารช่างที่ ๒๐๒ กรมทหารช่างที่ ๒ เป็นหน่วยดาเนินการ จานวน ๑๐๘ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) เลขที่ ๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นั้น

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ชลรุ่งเรืองนครราชสีมา จากัด โดยเสนอราคาต่าสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๘๒๓,๕๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ดาวโหลด

ประกาศผู้ชนะ

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More