กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร งานก่อสร้างโรงครัว ๓๐๐ – ๕๐๐ คน ของ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๓ เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร งานก่อสร้างโรงครัว ๓๐๐ –
๕๐๐ คน ของ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๓ เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2562
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
………………………………………………………..

     ตามประกาศ กองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร งานก่อสร้างโรงครัว๓๐๐ – ๕๐๐ คน ของ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๓ เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2562 ให้กับกองพันทหารช่างที่ 3 กองพลทหารราบที่ 3 เป็นหน่วยดำเนินการ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e – bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) เลขที่ 33/2562   ลงวันที่ 21 พฤษภาคม ๒๕๖2 นั้น

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮงดีคอนสตรัคชั่น โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ดาวโหลด

ประกาศผู้ชนะ
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More