กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 พร้อมด้วย นายอำเภอลำทะเมนชัย ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ระดับอำเภอ

     พลตรี ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 พร้อมด้วย นาย สมชาย ปัญโญธีรกุล นายอำเภอลำทะเมนชัย ดำเนินการตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยเน้นที่การเสริมสร้างความร่วมมือ ระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” และการพัฒนาประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ด้วยการไปสร้างการเรียนรู้ และทำความเข้าใจกับประชาชน ส่งผลให้เกิดความรักสามัคคีปรองดอง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ ประกอบด้วย ข้าราชการ หน่วยงานความมั่นคง ปราชญ์ชาวบ้าน และจิตอาสา มาพบปะ พูดคุย ปรับทุกข์ ผูกมิตร รับทราบปัญหา และความต้องการของพี่น้องประชาชน รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึก ความรัก ความสามัคคี และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขและพัฒนาชุมชน การตรวจเยี่ยมคณะทำงานตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ระดับอำเภอในครั้งนี้เพื่อขยายผล และนำเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหา ตามที่รัฐบาลได้มอบแนวทางไว้ ณ หอประชุมอำเภอลำทะเมนชัย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 กุมภาภันธ์ 2561

 

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More