ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยถวายเป็นพระราชกุศล

      พันเอก ยุทธศาสตร์ เศรษฐชัย ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 เป็นประธานพิธีมอบบ้าน ตามโครงการ “กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยถวายเป็นพระราชกุศล” ให้แก่ วน จอมคำสิงห์ และครอบครัว ณ บ้านเลขที่ 272 หมู่ 5 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พันโทหญิง จารุซา เศรษฐชัย ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารปืนใหญ่ที่ 6, นายวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี
      ซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยดำเนินการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ หรือผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ภายใต้ความร่วมมือระหว่างประชาชนในชุมชนด้วยกันเอง ในการนี้ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 ส่วนราชการ และภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้ร่วมใจกันบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อสร้างบ้านให้แก่ นาย วน จอมคำสิงห์ อายุ 58 ปี ที่อาศัยอยู่กับ ภรรยาและบุตรสาว ซึ่งมีฐานะยากจน เริ่มดำเนินการก่อสร้างในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ก่อสร้างแล้วเสร็จ วันที่ 22 มีนาคม 2566 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 219,343 บาท
     ทั้งนี้ยังเป็นการน้อมนำพระราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าด้วย จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาเป็นที่พึ่งพาตั้งมั่น แสดงออกถึงความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พร้อมร่วมแรง ร่วมใจกัน เกิดเป็นบ้านแห่งน้ำใจเอื้ออาทรกันอย่างแท้จริง

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 2 6
Views Today : 253
Views Yesterday : 30
Views Last 30 days : 6188
Total views : 444896