กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Daily Archives

ธันวาคม 15, 2020

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานซื้อวัสดุก่อสร้าง…

ขออนุมัติจัดทำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งำนก่อสร้างเรือนแถวนำยสิบ ๑๐ ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ ของ มทบ.๒๖ ตำมโครงกำรปรับปรุงและพัฒนำ มทบ.…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างห้องนํ้า – ห้องส้วม ตามแบบ

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างห้องนํ้า - ห้องส้วม ตามแบบ กห๐๗-๑ ฉ. ของ ม.๖ พัน.๖ จว.ข.ก. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งบงานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัวตามแบบ ทบ.๙๑๘๑ ก.…

ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งบงานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว ตามแบบ ทบ.๙๑๘๑ ก. พร้อมครุภัณฑ์ ของ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๘

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งบงานก่อสร้างโรงรถจุ ๒๕ คัน ๒ หัวโรง

ตามประกาศ กองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งบงานก่อสร้างโรงรถจุ ๒๕ คัน ๒ หัวโรง รวมลานพื้นแข็ง ค.ส.ล. ด้านหน้าอาคาร ตามแบบ ทบ.๒๔๑๕ ด. ของ ร้อย.บก.บชร.๒ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More