กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Monthly Archives

มิถุนายน 2019

กองทัพภาคที่ 2 ตรวจสภาพความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2562

     กองทัพภาคที่ 2/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 ภายใต้การดำเนินการของกองพลพัฒนาที่ ๒/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพลพัฒนาที่ 2 ได้ดำเนินการตรวจสภาพความพร้อมด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์…

กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีลุยจับกุมยาบ้าและยาไอซ์

     กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี/ศูนย์อำนวยการและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองบังคับการควบคุมที่ 1 ได้รับรายงานมีการเสพยาและจำหน่ายยาบ้า จึงได้จัดชุดเข้าตรวจค้น บ้านเลขที่ 40…

รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 หน่วยรับผิดชอบงบประมาณรอง ทภ.2 หน่วยเจ้าของงบประมาณ ทภ.2 และ นขต. ดาวโหลด

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประธานพิธีเปิดวันต่อต้านยาเสพติดโลก

      วันต่อต้านยาเสพติดโลก (อังกฤษ: International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking) ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ตามประกาศตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA)…

แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามแนวทางการส่งมอบงานด้านกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานี

       พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ลงพื้นที่ติดตามแนวทางการส่งมอบงานด้านกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานี…

แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประชุมและฟังบรรยายสรุปแนวทางการส่งมอบงาน…

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 พร้อมด้วย นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร /…

งานโครงการติดตั้งระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพิ่มเติมปี…

โครงการติดตั้งระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพิ่มเติมปี 2561 ดาวโหลด

แม่ทัพภาคที่ 2 ประชุมและฟังบรรยายสรุปแนวทางการส่งมอบงาน กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ให้กับ…

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 พร้อมด้วย นาย สุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ /…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More