กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Daily Archives

พฤษภาคม 14, 2019

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - - - - - - - - - - - - - - - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐…

จเรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ตรวจการปฏิติบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติงานของ…

     พลเอก วุฒิไกร คล้ายวงษ์ จเรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน เป็นหัวหน้าคณะชุดตรวจ เข้าพิ้นที่ กองทัพภาคที่ 2 เพื่อตรวจการปฏิติบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติงานของ…

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒  - - - - - - - - - - - - - - -                   …

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More