กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Daily Archives

กุมภาพันธ์ 19, 2019

เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 นำคณะข้าราชการเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

     วันมาฆบูชา มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" เพราะเป็นวันที่พระพุทธองค์ประทานหลักโอวาทปาฏิโมกข์ อันเป็นหัวใจของพระธรรม แก่พระอรหันตสาวกผู้เป็นเอหิภิกขุทั้ง 1,250 รูป…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More