Post

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างโรงทหาร ๑๒๐ คน กห ๐๖-๖(อนุโลมแบบ) ของ ร.๓ พัน.๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ กองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างโรงทหาร ๑๒๐ คน กห๐๖-๖ (อนุโลมแบบ) ของ ร.๓ พัน.๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคา ซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๕๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น ชุดก่อสร้าง(๖๐.๑๔.๑๓.๐๒ ) จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิชญารวมช่าง (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาตํ่าสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๘๕๐,๑๖๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวโหลด

Post

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว ของ มทบ.๒๑ จว.น.ม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ กองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว ของ มทบ.๒๑ จว.น.ม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๔๓/๖๔ ลงวันที่ ๗ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้นชุดก่อสร้าง(๖๐.๑๔.๑๓.๐๒ ) จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ชลรุ่งเรืองนครราชสีมา จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาตํ่าสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวโหลด

Post

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร งานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว ของ มทบ.๒๑ จว.น.ม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ตามประกาศ กองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร งานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว ของ มทบ.๒๑ จว.น.ม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น เครื่องใช้สำนักงานอเนกประสงค์(๔๔.๑๐.๑๕.๐๓ ) จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชญารวมช่าง (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาตํ่าสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒๔,๙๘๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่งค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวโหลด

Post

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมา งานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ครอบครัว ของ มทบ.๒๑ จว.น.ม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ กองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมา งานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน๑๐ ครอบครัว ของ มทบ.๒๑ จว.น.ม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิชญารวมช่าง (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาตํ่าสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๑๔,๘๓๖.๐๐ บาท ( หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบหกบาทถ้วน ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวโหลด